Gmina Wierzbica

Położenie Gminy 
Gmina Wierzbica, położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, ok. 20 km kierując się na południe od miasta powiatowego Radom. Obecnie gmina zajmuje obszar 93,07 km2. Przez Wierzbicę przechodzą szlaki komunikacyjne łączące gminę z trzema miastami: Radomiem, Starachowicami i Szydłowcem. Od północy sąsiaduje z gminą Kowala, od północnego wschodu z gminą Skaryszewem, od południowego wschodu z gminą Iłżą, od południa z gminą Mirzec, od południowego zachodu z gmina Mirów Stary, od strony zachodniej z gminą Jastrząb a od północnego zachodu z gminą Orońsko.

Ludność 
Obecnie w Gminie Wierzbica zamieszkuje 10 118 mieszkańców (stan na 31.12.2013 r.). Gmina podzielona jest na 13 obrębów ewidencyjnych: Błędów, Dąbrówkę Warszawską, Łączany, Polany, Polany Kolonie, Podgórki, Pomorzany, Rudę Wielką, Rzeczków, Suliszkę, Wierzbicę, Zalesice i Stanisławów. W ramach tych obrębów funkcjonuje 16 sołectw oraz samorząd osiedla. Oprócz w/w miejscowości, stanowiących odrębne obręby ewidencyjne, jako sołectwa funkcjonują także: Pomorzany Kolonia, Zalesice Kolonia, Wierzbica Kolonia oraz Wierzbica Osiedle.
Wykaz mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w gminie (stan na 31 grudnia 2013 r.):
Błędów – 190
Dąbrówka Warszawska – 639
Łączany – 711
Podgórki – 159
Polany – 479
Polany Kolonia – 272
Pomorzany – 376
Pomorzany Kolonia – 99
Ruda Wielka – 1391
Rzeczków – 244
Rzeczków Kolonia –298
Stanisławów – 138
Suliszka – 223
Wierzbica – 3830
Wierzbica Kolonia – 227
Zalesice – 487
Zalesice Kolonia – 355
Struktura użytków rolnych
Gmina Wierzbica to gmina typowo wiejska, a jej podstawową funkcją jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8335,05. W produkcji roślinnej dominują żyto i ziemniaki, a w produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. Produkcja rolna prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne. Na terenie gminy przeważają gleby III i IV klasy.

Szata roślinna 
Na terenie gminy występuje kilka gatunków roślin objętych całkowitą ochroną gatunkową: brzoza niska, gniadosz królewski, wawrzynek wilczełyko oraz storczyk krwisty. Ta roślinność ogranicza się do torfowiska Pakosław. Gmina Wierzbica charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem lesistości na obszarze województwa, zajmują one 220 ha, czyli 2,34% powierzchni. Lasy te należą do właścicieli indywidualnych lub wspólnot mieszkańców wsi. Szczególnie cennym obszarem pod względem przyrodniczym są torfowiska pakosławskie. Obszar ten dotychczas został objęty ochroną poprzez włączenie go w system programu CORINE biotopes. W jego ramach wyznaczono obszarowe ostoje przyrody o znaczeniu europejskim. Jednym z głównych walorów predysponujących ten obszar do takiej ochrony jest występowanie tu dobrze wykształconych oraz zachowanych zbiorowisk łąkowych i torfowiskowych, oraz lasów łęgowych. Torfowisko Pakosław ma powierzchnię całkowitą ok. 450 ha, którego fragment leży na terenie gminy Wierzbica.

Infrastruktura techniczna i drogowa 
W Gminie Wierzbica znajduje się 73.7 km sieci wodociągowej co zaspokaja 100% potrzeb w tym zakresie. W Wierzbicy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1220 m3/dobę. Do kanalizacji oprócz zakładów przemysłowych podłączone jest Wierzbica Osiedle i Wierzbica Osada. Brak jest w gminie wysypiska i gazociągu. Indywidualnie odbiorcy zaopatrywani są w gaz z butli gazowych. Ogółem na terenie Gminy Wierzbica leży 12 km dróg wojewódzkich, 42 km dróg powiatowych oraz 162 km dróg gminnych, w tym 43 km dróg asfaltowych.

Infrastruktura społeczna 
Bardzo bobrze rozbudowana jest infrastruktura społeczna. Na terenie gminy funkcjonuje 5 Gminnych Przedszkoli Publicznych oraz jeden oddział zamiejscowy w Dąbrówce Warszawskiej, 5 Publicznych Szkół Podstawowych, 1 Publiczne Gimnazjum oraz Zespół Szkół w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Ponadto funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy oraz 2 placówki terenowe w Rudzie Wielkiej i Łączanach. Na terenie gminy znajdują się dwa punkty apteczne, placówka pocztowo – telekomunikacyjna oraz jeden bank.

Struktura podmiotów gospodarczych 
Na terenie gminy Wierzbica dominuje sektor gospodarki prywatnej, który stanowi 80% działalności gospodarczej pozarolniczej. W gminie jest zarejestrowanych 503 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność gospodarczą z zakresu handlu i napraw,kolejną pod względem liczebności jest grupa podmiotów trudniących się budownictwem, transportem i gospodarką magazynową. Bardzo dobrze rozwinięta jest także sieć sklepów branży spożywczej i budowlanej oraz usług. Wierzbica stanowi główne ogniwo w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy, centrum administracyjno-handlowo-usługowe.

Budowa geologiczna 

Na obszarze gminy Wierzbica występuje zróżnicowana grupa surowców mineralnych: skalne (margle, wapienie, iły), energetyczne (torfy), metaliczne (piaski, iły żelaziste) i chemiczne. Surowce energetyczne występują w dolinie Modrzejowicy, są to torfy niskie, turycowe, olchowe, trzcinowe i mszyste. W 2006 roku na terenie wykopalisk po byłej Cementowni znaleziono szczątki pierwszych latających gadów (pterozaurów) sprzed 150 milionów lat. Odkrycie to można śmiało nazwać hitem geologicznym ostatnich lat. Wierzbica jest jedynym miejscem w Polsce gdzie dokonano tak wielkiego i znaczącego odkrycia.
Dziś Gmina stawia na nowoczesność. Intensywnie rozwijana jest jej infrastruktura, po to aby podnieść standard życia mieszkańców i przyciągnąć inwestorów, którzy daliby zastrzyk dla naszego rozwoju gminy.

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Telefon: (48) 618-36-10
Godziny otwarcia:  Poniedziałek: 8:00 – 16:00   Wtorek – Piątek: 7:15 – 15:15